Kodex chování Českého svazu curlingu

Kodex chování popisuje, jak se má chovat každý hráč, trenér, činovník a všichni, kteří vystupují pod záštitou Českého svazu curlingu (ČSC): 

  1. Jedná vždy s ohledem na Duch curlingu.  
  2. Respektuje jedinečnost každého sportovce nehledě na jeho původ, barvu pleti, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické smýšlení, ekonomickou situaci atd.  
  3. Vyvaruje se negativních vyjádření, urážek, šíření pomluv a nepodložených obvinění vůči svým spoluhráčů, svěřencům, klubu, ČSC i dalším lidem, se kterými přijde v rámci curlingu do styku.  
  4. Zdržuje se veřejné kritiky svých spoluhráčů, trenérů, klubových i svazových organizací a činovníků.  
  5. Svým chováním nepoškozuje a nediskredituje svůj tým, klub ani ČSC.  
  6. Vyvaruje se chování neslučujícího se s etickou normou chování.  
  7. Odpovědně a včas plní své povinnosti vůči klubu a ČSC.   
  8. Zachovává ke svým soupeřům a spolupracovníkům respekt za jakýchkoliv okolností.  
  9. Na ledě i mimo něj vždy jedná čestně a podle svého nejlepšího vědomí.  
  10. Dodržuje a nesnaží se vědomě obcházet platná pravidla, řády, nařízení a doporučení.